Bugetul județului Suceava, așa cum a fost votat astăzi de aleșii județului. Cum au fost împărțiți 453 de milioane de lei din vistieria județului

După trei luni și mai bine de jumătate de la începutul anului  a fost adoptat proiectul  de buget al județului Suceava, cu respectarea calendarului bugetar,  pentru anul 2019 în ședință de consiliu județean.

În expunerea de motive, președintele Consiliului Județean  Suceava, Gheorghe Flutur, a propus un proiect de  buget  al județului  conform estimării  veniturilor proprii ale bugetului județean care, alături de sumele prevăzute în legea bugetară anuală și comunicate Consiliului Județean Suceava de ANAF Suceava, cote defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul  judeţului, sume defalcate din TVA pentru drumuri, sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare, sumele comunicate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale cu titlu de transferuri pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap pentru anul 2019, de finanțarea PNDL și de subvențiile de la bugetul de stat și de la UE destinate proiectelor aflate în implementare, au condus la construcția bugetului local pe parte de venituri; analiza temeinică a solicitărilor tuturor ordonatorilor terțiari de credite la nivelul Consiliului Județean Suceava și a necesarului de cheltuieli la nivelul aparatului propriu al Consiliului Județean Suceava, care a condus la construcția bugetului județean pe parte de cheltuieli; definitivarea proiectului bugetului județean cu respectarea termenului de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat; publicarea/afișarea proiectului de buget pentru consultare publică, cu respectarea termenului pentru depunerea de contestații la proiectul de buget, respectiv 15 zile de la data publicării/afișării acestuia; Conform cu prevederile Legii nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, bugetul județului Suceava pentru anul 2019 conţine cele două secţiuni, respectiv: 

* secţiunea de funcţionare, care este partea de bază, obligatorie şi care cuprinde veniturile necesare finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege, precum şi cheltuielile curente respective;

* secţiunea de dezvoltare, ca şi parte complementară, care cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare.

Potrivit bugetului a fost votat astăzi în unanimitate, veniturile totale ale bugetului județului Suceava pentru 2019 sunt de 453.676.790 lei, din care veniturile secțiunii de funcționare 314.352.519 lei, iar veniturile secțiunii de dezvoltare 139.324.271 lei (din care 30.069.981 lei vărsăminte din secțiunea de funcționare).

Bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava asigură finanțarea cheltuielilor necesare funcționării unității, precum și îndeplinirea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din Bugetul Consiliului Județean Suceava.

În secțiunea de funcționare se regăsesc sumele aferente: Programului pentru școli al României; cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ special și a centrelor de resurse și asistență educaţională; drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special; contribuțiilor la salarizarea personalului neclerical, precum și sumele aferente celorlalte cheltuieli descentralizate la nivelul județului, finanțate din sume defalcate din TVA. Tot în această secțiune regăsim finanțarea angajamentelor asumate prin Hotărârea Consiliului Județean Suceava nr.45/2019 privind aprobarea alocării de transferuri din bugetul propriu al județului Suceava în vederea finanțării cheltuielilor Regiei Autonome „Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava”, generate de desfășurarea activităților de natură neeconomică, prin hotărârile de consiliu județean privind participarea la o serie de proiecte proprii sau implementate în parteneriat (Diaspora-Educație și Formare. AmbasaDOR DE BUCOVINA, Traseele voievodului Ștefan cel Mare în Țara de Sus a Moldovei (România), Ziua Românilor de Pretutindeni în diaspora românească din Spania, Suceava – Selectiv pentru viitor), precum și prin hotărârile consiliului județean care au ca obiect promovarea turismului în județul Suceava.

Secțiunea de funcționare a bugetului local are prevăzut un deficit de 2.858.640 lei, datorită sumelor ce vor fi utilizate în acest an pentru refacerea infrastructurii afectată de inundațiile din anul 2018, pentru care s-au primit sume din Fondul de intervenție, sume care se regăsesc în excedentul înregistrat la finele anului precedent.

Din excedentul anilor precedenți, s-a propus prin proiectul de buget ca, în completarea veniturilor anului curent, să fie alocate resurse și pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare ale județului, în sumă de 74.137.167 lei. Suma de 3.000.000 lei propunem a fi repartizată pentru acoperirea eventualelor goluri de casă pe cele două secțiuni ale bugetului .Diferența nerepartizată din excedentul total de 97.441.422,74 lei va putea fi utilizată pentru alte cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare care se vor dovedi necesare pe parcursului anului bugetar și pentru care se va solicita, ulterior aprobării bugetului.

În secțiunea de dezvoltare, s-a avut în vedere angajamentele deja asumate de Consiliul Județean Suceava, respectiv proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente cadrului financiar 2014-2020 aflate în derulare, a căror valoare se regăsește, defalcată conform perioadei de implementare, în Anexa nr.3. Cheltuielile totale prevăzute a fi efectuate în acest an pentru proiectele respective însumează 47.447.048 lei, cu o finanțare din surse proprii de 5.803.512 lei.

Alte repere importante ale secțiunii de dezvoltare a bugetului sunt:

 • bugetul de dezvoltare al Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava, în sumă de 26.460.551 lei, cu finanțare din bugetul județean;
 • lucrările la cele 8 drumuri finanțate din P.N.D.L., cu o alocare în acest an de 67.433.187 lei;
 • bugetul de dezvoltare al Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, susținut de o alocare bugetară din partea Consiliului Județean Suceava în sumă de 54.188.891 lei, din care:
 • 29.610.943 lei pentru construirea și amenajarea unui Bloc operator cu patru săli de operații și extindere secție Chirurgie Generală prin supraînălțarea corpului D al spitalului;
 • , prin supraînălțarea corpului E al spitalului, lucrare finanțată și din bugetul de asigurări sociale.
 • continuarea investițiilor inițiate în anul precedent, cu finanțare din bugetul propriu și din bugetul creditelor interne (Planul de amenajare teritorială a județului Suceava, Amenajare curte interioară a clădirii Palatului Administrativ în vederea creării unui spațiu cu funcțiune sală de conferință, Execuția lucrărilor de utilități și dotări tehnico-edilitare aferente obiectivului de investiții Ansamblu de locuințe de serviciu cu 30 de unități locative prin programul „Construcția de locuințe de serviciu”, Construire și extindere corp clădire la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sf. Andrei” Gura Humorului – finanțare PNDL, Extindere terminal pasageri la Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava și Asfaltare DJ 177A , km 6+850-43+615, Frasin-Stulpicani-Ostra-Tarnița-Holda (DN 17B), jud. Suceava – Etapa I.

În bugetul propriu al judeţului Suceava s-a prevăzut la partea de cheltuieli, în secțiunea de funcționare, un fond de rezervă bugetară de 2.500.000 lei.

În proiectul de hotărâre se propune şi aprobarea celorlalte bugete, pentru instituţiile şi activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea Consiliului Județean Suceava, respectiv:

* Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Suceava;

* Liceul Tehnologic Special Bivolărie – pentru activitatea finanțată integral din venituri proprii;

* Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava;

* Muzeul Bucovinei;

* Centrul Cultural „Bucovina”;

* Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava.

Faţă de proiectul de buget afişat pe site-ul Consiliului Judeţean Suceava, în perioada de consultare publică, au intervenit anumite modificări, după cum urmează:

 • cele 8 drumuri pentru care avem încheiate contracte de finanțare din P.N.D.L. au fost transferate din finanțare Direcției Județene de Drumuri și Poduri Suceava în finanțarea directă a Consiliului Județean Suceava, conform cu actele adiționale la contractele cu furnizorii încheiate ulterior publicării proiectului de buget, fără modificare de valori;
 • ca urmare a comunicării de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, ulterior afișării proiectului de buget, a sumelor alocate pentru anul 2019 pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap, a fost preluată în buget suma comunicată, atât pe parte de venituri cât și pe parte de cheltuieli;
 • în urma solicitării Centrului Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Andrei” Gura Humorului și a serviciului de specialitate al Consiliului Județean Suceava, intervenită ulterior publicării proiectului de buget (referatul nr.8683 din 11.04.2019)  a fost înscrisă în buget, la cap.65.02 – „Învățământ”, alin.71.01.30 – „Alte active fixe”, precum și în Anexa nr.2a, suma de 45.000 lei necesară pentru realizarea unei documentații de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) pentru obiectivul „Construire scări acces/evacuare și reabilitare clădire cantină la Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Andrei”, oraș Gura Humorului” ;
 • întrucât, ulterior publicării proiectului de buget, respectiv în data de 09.04.2019, a fost încasată de la Municipiul Suceava suma de 1.000.000 lei, cu destinație specificată de achiziție de aparatură medicală la Ambulatoriul Integrat al Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, au fost suplimentate veniturile bugetului județean la indicatorul 43.02.08, concomitent cu suplimentarea transferurilor către spital și cu diminuarea deficitului bugetar al acestei unități, având în vedere că aparatura medicală respectivă fusese înscrisă în proiectul de buget având ca sursă de finanțare excedentul anilor precedenți;
 • urmare a Hotărârilor Consiliului Județean Suceava adoptate în data 29.03.2019, privind aprobarea documentațiilor unor obiective de investiții de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, au fost modificate corespunzător denumirile acestora.
Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.