Concursuri și activități interactive organizate la casa de tip familial ,,Visătorii” în cadrul campaniei ,,19 zile de activism pentru prevenirea abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor”

Concursuri și activități interactive organizate la casa de tip familial ,,Visătorii” în cadrul campaniei ,,19 zile de activism pentru prevenirea abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor”
Acțiunea se desfășoară în perioada 01 – 19 noiembrie 2018, polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității – IPJ Suceava

În perioada 01 – 19 noiembrie 2018, polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității – IPJ Suceava desfășoară activități de promovare a drepturilor copilului și de prevenire a faptelor de violență și abuzurilor asupra copiilor. Activitățile sunt cirscumscrise evenimentului internațional ,,19 zile de activism pentru prevenirea abuzurilor si violenței asupra copiilor și tinerilor”.
În acest an activitățile preventive au fost direcționate de către polițiști către grupuri țintă vulnerabile și cu grad ridicat de risc, respectiv copiii instituționalizați in sistemul de protecție sau din casele de tip familial.
Acțiunile preventive și de informare sunt desfășurate în colaborare cu specialiști din cadrul DGASPC Suceava dar și alături de partenerul tradițional, dl. Brian Douglas.
O primă acțiune de amploare a avut loc la Centrul de tip familial ,,Visătorii” din comuna Fundu Moldovei coordonat de doamna Grațiela Tonegari, în perioada 03-04.11.2018. Polițiștii și dl. Brian Douglas au organizat un concurs de desene cu tematică preventivă, peste 25 de copii stilizând prin desen și schiță conceptul nonviolent și povestind experiențe personale.
Copiii au primit din partea polițiștilor și a domnului Brian Douglas premii și cadouri dar și medalii. Activitățile au fost desfășurate pe grupe de lucru, într-un cadru prietenos, scopul fiind responsabilizarea acestor tineri și reducerea riscului victimal pe care îl prezintă.
Drepturile copilului sunt reglementate de Convenția asupra Drepturilor Copilului adoptată de către Adunarea Generala a Națiunilor Unite la data de 20 noiembrie 1989. România a fost printre primele state care au ratificat Convenţia ONU. Documentul definește drepturile și principiile dezvoltării normale a unui copil.
Drepturile fundamentale ale copilului cuprinse în Convenţie:
• Dreptul la viaţă;
• Dreptul la un nume şi o naţionalitate;
• Dreptul la educaţie;
• Dreptul de a-şi exprima liber ideile;
• Dreptul la îngrijire medicală;
• Dreptul de a fi protejat împotriva oricărei formă de violenţă, abuz sau neglijenţă;
• Dreptul la joacă şi timp liber.

Drepturile copilului enunțate în Convenție

1. Copilul are dreptul la stabilirea și păstrarea identității sale.
2. Copilul are dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu părinții, rudele, precum și cu alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament.
3. Copilul care a fost separat de ambii părinți sau de unul dintre aceștia, printr-o măsura dispusă în condițiile legii are dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu ambii părinți, cu excepția situației în care acest lucru contravine interesului superior al copilului.
4. Copilul ai cărui părinți locuiesc în state diferite are dreptul de a întreține relații personale și contacte directe cu aceștia, cu excepția situației în care acest lucru contravine interesului superior al copilului.
5. Copilul are dreptul de a primi o educație care să îi permită dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității sale.
6. Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge și de a beneficia de serviciile medicale și de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept.
7. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatării și nu poate fi constrâns la o munca ce comportă un risc potențial sau care este susceptibilă să îi compromită educația ori să îi dăuneze sănătății sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale.
8. Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială.
9. Copilul are dreptul de a beneficia de asistență socială și de asigurări sociale, în funcție de resursele și de situația în care se află acesta și persoanele în întreținerea cărora se găsește.
10. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante și substanțe psihotrope, așa cum sunt acestea definite de tratatele internaționale în materie.
11. Copilul are dreptul la protecție împotriva oricărei forme de exploatare;
12. Copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor.
13. Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice și a vieții sale intime, private și familiale. Este interzisă orice acțiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului sau dreptul acestuia la viața intimă, privată și familială.
14. Copilul are dreptul la libertate de exprimare. Părinții sau după caz alți reprezentanți legali ai copilului, persoanele care au în plasament copii precum și persoanele care prin natura funcției promovează și asigura respectarea drepturilor copiilor au obligația de a le asigura informații, explicații și sfaturi în funcție de vârsta și gradul de înțelegere al acestora precum și de a le permite să-și exprime punctul de vedere, ideile și opiniile.
15. Copilul capabil de discernământ are dreptul de a-și exprima liber opinia sa asupra oricărei probleme care îl privește. În orice procedură judiciară sau administrativă care îl privește, copilul are dreptul de a fi ascultat. Este obligatorie ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani. Cu toate acestea poate fi ascultat și copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani dacă autoritatea competentă apreciază că audierea lui este necesară pentru soluționarea cauzei.
16. Copilul are dreptul la libertate de gândire, de conștiință și religie. Potrivit Art. 491 al Codului Civil al României: „(1) Părinții îndrumă copilul, potrivit propriilor convingeri, în alegerea unei religii, în condițiile legii, ținând seama de opinia, vârsta și de gradul de maturitate ale acestuia, fără a-l putea obliga să adere la o anumită religie sau la un anumit cult religios. (2) Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani are dreptul să își aleagă liber confesiunea religioasă.”
17. Copilul are dreptul la libertate de asociere, în structuri formale și informale, precum și dreptul la libertatea de întrunire pașnică, în limitele prevăzute de lege.
18. Copilul aparținând unei minorități etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viață culturală proprie, la declararea apartenenței sale religioase, la practicarea propriei sale religii, precum și dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alți membrii ai comunității din care face parte.
19. Copilul are dreptul la respectarea personalității și individualității sale și nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante.
20. Copilul are dreptul la odihnă și vacanță.
21. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva oricăror forme de violentă, neglijentă, abuz sau rele-tratamente.
22. Copilul are dreptul să crească alături de părinții săi. Copilul are dreptul sa fie crescut într-o atmosferă de afecțiune și de securitate materială și morală.
23. Orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea părinților săi sau care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora, are dreptul la protecție alternativă.
24. Copilul are dreptul sa depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale; Copilul este informat asupra drepturilor sale precum și asupra modalităților de exercitare a acestora.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *