EVALUAREA PLANULUI DE ACȚIUNI PENTRU REALIZAREA ÎN JUDEȚUL SUCEAVA A OBIECTIVELOR CUPRINSE ÎN PROGRAMUL DE GUVERNARE, SEMESTRUL I – 2018

Planul de acţiuni pe anul 2018, la nivelul judeţului Suceava, pentru îndeplinirea obiectivelor Programului de Guvernare 2018 -2020. Redăm în cele ce urmează sinteza transmisă de Biroul de Presă al Instituţiei Prfectului – Judeţul Suceava, prezentată în şedinţa Colegiului Prefectural de azi, 31 iulie 2018.

Ca urmare a evaluării stadiului realizării acțiunilor la data de 30 iunie a.c. statistic situația Planului de acțiuni care a fost structurat pe 18 capitole, respectând politicile publice ale Programului de Guvernare, având 161 obiective pentru îndeplinirea cărora au fost prevăzute 466 acţiuni. se prezintă astfel:
-259 acțiuni în curs de realizare în anul 2018 , din care cu termen de raportare:
– lunar – 8 acțiuni
– trimestrial /semestrial – 18 acțiuni
– la alte date fixe din cursul anului – 233 acțiuni
-178 acțiuni cu termen permanent sau vor continua și în anii următori –
-cu termen de realizare în semestrul I a.c. 27 din care:- în trim I -8 acţiuni
-în trim II – 19 acţiuni

Întrucât în ședința Colegiului Prefectural din luna aprilie s-a făcut analiza modului de realizare a acțiunilor propuse pentru trimestrul I, în aceasta prezentare ne vom opri numai la cele 19 acțiuni care au avut termen de realizare în perioada 1 aprilie -30 iunie 2018.

CAP. TURISM
Acțiunile cuprinse la capitolul TURISM vizează continuarea promovării interne și internaționale județului Suceava ca destinație turistică și atragerea unui număr cât mai mare de turiști. În
În plan intern, în perioada analizată a fost organizată Hora Bucovinei, Frasin (din luna mai 2018. Eveniment care a atras mii de persoane şi a inclus:
– stâne turistice, în cadrul cărora au fost promovate obiceiurile şi tradiţiile de stână;
– expoziţii de produse meșteșugărești și demonstrații de meșteșuguri realizate de meșteri populari din zonă; expoziţii de animale, o paradă a gospodarilor şi spectacole folclorice.
În scopul promovării județului Suceava pe piața externă, Consiliul Județean Suceava a participat în calitate de partener la evenimentul „România salută Viena”, 15 -16 iunie organizat cu ocazia Centenarului Marii Uniri de către Asociația „Mihai Eminescu” din Viena, în colaborare cu Institutul Cultural Român Viena, Primăria orașului Viena și Ambasada României la Viena.
În cadrul evenimentului, delegația județului Suceava a prezentat oferta turistică a județului, tradițiile și obiceiurile, meșteșugurile și gastronomia bucovineană. Deosebit de apreciate de publicul larg au fost produsele meșteșugărești și demonstrațiile de practicare a meșteșugurilor, degustările de produse gastronomice tradiționale și spectacolele susținute de artiștii profesioniști ai Ansamblului „Ciprian Porumbescu” din Suceava.
De asemenea, tot în scopul promovării pe plan internațional al potențialului turistic al județului Suceava și pentru consolidarea și extinderea pieței turistice, judeţul Suceava a fost reprezentt la cea de a XXIII-a ediție a Expoziției Internaționale Specializate de Turism „TOURISM.LEISURE.HOTELS”, eveniment organizat în perioada 29 martie – 1 aprilie 2018, în cadrul Centrului Expozițional „Moldexpo” Chișinău, Republica Moldova.
Celor peste 1.500 de vizitatori ai desk-ului Consiliului Județean Suceava li s-au oferit, cu titlu gratuit, materiale de informare și promovare turistică a Bucovinei.

CAP. EDUCAŢIE
Susţinerea POLITICILOR EDUCAŢIONALE ŞI EXTRACURICULARE care să asigure Implementarea programelor şi proiecte în domeniile noilor educaţii (educaţie pentru sănătate, educaţie civică, educaţie antreprenorială şi tehnologică, prin sport etc.), în colaborare cu ONG-uri, instituţii şi autorităţi locale, judeţene este unul din obiectivele pentru realizarea căruia la nivelul inspectoratului şcolar şi a unităţilor de învăţământ există o preocupare permanentă.
În luna aprilie a avut Campania națională „Informare acasă! Siguranță în lume” care a vizat informarea tinerilor și adulților privind aspecte referitoare la siguranța locurilor de muncă în străinătate; Riscurile și „capcanele” locurilor de muncă în străinătate; Riscurile muncii „la negru” în străinătate; Efectele abuzului prin muncă; Traficul de persoane, exploatarea prin muncă, exploatarea sexuală
În perioada analizată, EDUCAȚIA a fost domeniul cu cele mai importante obiective de îndeplinit (fiind vorba de perioada examenelor naționale)
– Coordonarea desfașurării evaluărilor naționale pentru clasele a II , a IV și a VI –din perioada lunii mai
– Organizarea examenul de evaluare naţională la clasa a VIII-a, din perioada 11-23 iunie 2018
– Prima sesiune a Examenului Naţional de Bacalaureat din perioada 25 – 28 iunie 2018.
Toate aceste examene s-au desfășurat în condiții bune. Statistica rezultatelor a fost publicată pe site – ul Ministerului Educației /Inspectoratului Școlar. Doresc să evidențiez că elevii noștri au avut rezultate foarte bune – la evaluare clasa VIII -12 medii de zece și la examenul de bacalaureat 2 medii de zece.
Pe lângă aceste obiective atât de importante pentru elevi , profesori și părinți au mai fost realizate şi alte acțiuni, dacă nu de aceeași importanță dar cu un impact major în educarea copiilor și a părinților.
În cadrul programelor judeţene de educare a părinţilor pentru participare la viaţa şcolii – „Educaţie parentală” și implicarea asociaţiilor de părinţi şi a Consiliului Judeţean Reprezentativ al Părinţilor în viaţa şcolii, s-a desfășurat Conferința „Cum ne facem mai repede înţeleşi”. De asemenea, în cadrul parteneriatului Școală –familie, s-au organizat evenimente care au cuprins componentele precum: ciclurile vieţii de familie, principalele caracteristici ale vârstei adolescenţei, căi eficiente de a comunica în familie şi la şcoală. În cadrul unor workshopuri referitoare la tehnici şi strategii prin care, părinții, se pot face mai bine înţeleşi de adolescenţi, scopul fiind îmbunătăţirea relaţiilor dintre părinte- copil.
Diseminarea rezultatelor unităţilor şcolare implicate în proiecte comunitare şi prezentarea exemplelor de bune practici s-a realizat în cadrul cercurilor metodice din perioada aprilie – mai și în revista I.S.J. „Învăţămantul azi pentru Europa de mâine”. un
Un exemplu în acest sens a fost Competiția „Şcoală Europeană” 2018, cu acordarea Certificatului de „Şcoală Europeană” pentru trei unităţi de învăţământ din judeţul Suceava:
Celelalte acțiuni s-au desfășurat conform graficelor de programare.

CAP. SĂNĂTATE
În scopul asigurării unei asistenţe medicale corespunzătoare pentru persoanele asigurate din întreg judeţul în cursul acestui semestru s-a realizat monitorizarea relaţiilor contractuale între Casa de Asigurări de Sănătate Suceava şi furnizorii de servicii medico-farmaceutice. La nivelul judeţului Suceava au fost încheiate 839 contracte/acte adiționale cu furnizorii de servicii medico-farmaceutice cu valabilitate 01 mai-31 decembrie 2018.

CAP. AGRICULTURĂ
Agricultura și dezvoltarea satului românesc reprezintă o prioritate a Programului de Guvernare. Politicile în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale constituie o sursă de dezvoltare economică a zonei.
Absorbția fondurilor destinate Programelor de susținere a produselor agroalimentare deficitare în balanța comercială reprezintă un obiectiv prioritar
-2 programe sunt în derulare :
– Programul de susţinere a cultivatorilor de tomate -11 fermieri înscrişi;
– Program de comercializare lână până în luna august – 852 fermieri înscrişi.
Programul de sprijin pentru crescătorii de porci din rasele Bazna şi Mangaliţa a fost FINALIZAT în luna aprilie La nivel judeţean au fost înregistrate 88 cereri de înscriere în program din care 22 au fost aprobate
3 programe nu au demarat la nivel naţional
– Programul creștere taurine,
– Programul de susținere a activității de reproducție bivolițe şi Programul de susținere sector avicol.

Un alt obiectiv al Programului de Guvernare din acest domeniu îl constituie Acordarea în timp util a subvențiilor pentru agricultură.
În acest sens, în Planul de acțiuni pentru realizarea obiectivelor Programului de Guvernare la nivelul județului Suceava a fost prevăzut pentru semestrul I al acestui an, ca acțiuni
1. Efectuarea plăţilor pe suprafaţă aferente Campaniei 2017
2. Pregătirea campaniei de depunere a cererilor unice de plată aferenete Campaniei 2018 – obiective îndeplinite la temenele propuse
S-a efectuat plata pentru un număr de 42.428 fermieri din campania 2017, în cuantum total de 175.455.316 lei
Pentru anul de campanie 2018 au fost primite un număr de 47.532 dosare pentru o suprafață totală de 203.551,16 ha.
La data de 19.06.2018 s-a finalizat controlul preliminar al celor 47.532 cereri unice de suprafață aferente anului de campanie 2018 în vederea rezolvării supradeclarărilor, fără aplicare de penalizări.
Introducerea în baza de date IACS a datelor din declaraţiile fermierilor şi verificarea acestora nu a fost finalizată la data de 15 mai a.c. Această întârziere este motivată de inexistența bazei de date (gestionată de dezvoltatorul de soft) pentru desfășurarea operațiunilor de preluare din aplicația IPA-on line a cererilor unice de plată ale fermierilor.

CAP. MEDIU
Dezvoltarea şi optimizarea Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA) este obiectivul primordial pentru promovarea politicilor de mediu cu scopul de a garanta un mediu curat și sănătos, care să asigure protecția naturii, calitatea vieții în corelare cu progresul social și dezvoltarea economică.
Inventarul judeţean anual al emisiilor de poluanţi în atmosferă pe anul 2017, conform cerinţelor O.M. 3299/2012, utilizând aplicaţia SIM „Inventare de emisii” nu a fost FINALZAT întrucât sunt disfuncționalități ale Sistemului Informatic de Mediu pe acest segment, în care trebuiesc introduse datele de către operatorii economici și autoritățile administrativ teritoriale, la nivel național.

CAP. TINERETși SPORT
Pentru promovarea activităţilor de interes pentru tineri pentru a marca anumite evenimente destinate tinerilor şi implicarea tinerilor în viața comunității Direcţia Judeteană de Sport şi Tineret, pe componenta Tineret a implementat în semestrul I 2 proiecte locale cu fonduri de la MTS.
Importanţa EU –RO 2019 proiect ce are ca scop prmovarea cooperării şi a parteneritelor între actorii sociali instituţionali în vederea implicării tinerilor în acţiuni care marchează preluarea Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.
România Centenară Interculturalitate în an Centenar! – proiect care s-a realizat în parteneriat cu Şcoala Gimnazială Zvoriştea și care a avut ca scop cultivarea spiritului naţional a valorilor morale, culturale şi spirituale pentru cunoaşterea istoriei naţionaleşi integrarea ei în istoria universală, dezvoltarea sentimentelor de respect şi recunoştinţă faţă de jertfele străbunilor nostri pentru realizarea statului natinal unitar şi importanţa comwmorării celor 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri.
De asemenea s-au mai defăşurat şi alte actiuni, ca de exemplu:
Crosul Tineretului din luna mai care a avut ca scop marcarea Zilei Tineretului pentru încurajarea elevilor şi tinerilor în obişnuinţa practicării unor exerciţii fizice în formă organizată.
În cadrul Campaniei Practică în mediu rural! s-au desfășurat activități care au avut ca scop îmbunătăţirea proceselor de orientare şi consiliere vocaţională pentru eleviii din licee şi dezvoltarea de noi competenţe profesionale prin documentare, precum şi îmbunătăţirea relaţiilor dintre şcoală şi marketingul ofertelor de muncă.

“Dar doresc să revin la Anul Centenar, şi să va fac cunoscut cu acesată ocazie că Ministerul Afacerilor Interne desfășoară proiectul ,,O viaţă cât un Centenar”, menit să-i celebreze pe românii născuți în 1918, anul Marii Unirii. Astfel, angajaţii MAI vor ajunge la cele 250 de persoane care au împlinit sau vor împlini, în anul 2018, vârsta de 100 de ani și le vor înmâna un mesaj de felicitare din partea Ministrului Afacerilor Interne, însoțit de un tricolor și o insignă cu inscripția „România 100”. La noi în judeţ, şase suceveni s-au născut în 1918, an în care toate provinciile istorice locuite de români s-au unit cu România – Anul Marii Unir.
În perioada 20 iunie – 06 iulie 2018, am avut marea onoare şi adevărată bucurie ca împreună cu șefii structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne (Inspectoratul de Poliție al Județului Suceava, Inspectoratul Județean de Jandarmi Suceava, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Suceava și Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava) să-i vizitez pe aceşti oameni deosebiţi care s-au bucurat cu sinceritate de vizită, iar fiecare dintre ei și-a relatat povestea vieții – vieţi simple, oneste, cu multe momente fericite, dar umbrite de anii războiului. Cele șase persoane vârstnice aniversate au primit cu emoție și lacrimi în ochi mesajul ministrului felicitările și urările din partea oaspeților și și-au prins în piept, cu mândrie, insigna cu inscripția ”România 100”, a transmis prefectul Mirela Elena ADOMNICĂI.

 

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *