Sanatate

Informare DSP privind încheierea noilor contracte pentru programele naționale de sănătate publică

Direcția de Sănătate Publică Suceava a transmis o informare privind încheierea contractelor de furnizare, respectiv desfășurare a activităților prevăzute în programele naționale de sănătate publică, pentru anul 2022, pe care o prezentăm în cele ce urmează:

 

În conformitate cu art.5 (3), (4) din Hotărârea Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 305/30.III.2022:

”(3) Direcțiile de sănătate publică, respectiv casele de asigurări de sănătate comunică termenele de depunere a cererilor, inclusiv termenul-limită de încheiere a contractelor, prin afișare la sediile instituțiilor, publicare pe paginile de internet ale acestora și anunț în mass-media, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de depunere/transmitere a cererilor, respectiv cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei în care se încheie contractele. Cererile vor fi însoțite de documentele prevăzute de normele tehnice, aprobate prin ordin al ministrului sănătății sau prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, după caz.”

”(4) În cazul în care unitățile de specialitate depun cererile însoțite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii contractelor, la alte termene decât cele stabilite și comunicate de către direcțiile de sănătate publică sau casele de asigurări de sănătate și nu participă la încheierea contractelor în termenele stabilite, acestea nu vor mai realiza implementarea programelor naționale de sănătate până la termenul următor de contractare, cu excepția situațiilor ce constituie cazuri de forță majoră, confirmate de autoritatea publică competentă, potrivit legii, și notificate de îndată direcției de sănătate publică sau casei de asigurări de sănătate, după caz.”

Documente necesare contractării (conform ANEXA nr. 21 la normele tehnice aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 964/31.03.2022), sunt:

 1. Cerere/solicitare pentru încheierea contractului cu DSP;
 2. Actul de înfiinţare/organizare/Nr. Registrul Cabinetelor;
 3. Autorizatia sanitara de functionare;
 4. Dovada de evaluare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate, valabilă la data încheierii contractului, cu precizarea tipului de asistență pentru care este acreditat, după caz ;
 5. Cont deschis la Trezoreria Statului sau la bancă, potrivit legii ;
 6. Codul de înregistrare fiscală – codul unic de înregistrare ;
 7. Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, valabilă la data încheierii contractului, cu obligaţia furnizorului de a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului

Suplimentar,pentru toți medicii vaccinatori trebuie să se transmită și:

 1. Nume, prenume medic;
 2. Cod parafă;
 3. CNP;
 4. Program de activitate .

PERIOADĂ DE TRANSMITERE DOCUMENTE: 13.04.2022 – 15.04.2022

ADRESA E-MAIL PENTRU TRANSMITERE DOCUMENTE (pentru medici de familie): contractevaccinaredspsv@gmail.com

ADRESA E-MAIL PENTRU TRANSMITERE DOCUMENTE (pentru unități sanitare cu paturi): asistmedprograme@dspsv.ro

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *