Mopan Suceava
ActualitateEducatie

Oferta Educaţională pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul” sesiunea mai-iulie 2021

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, prin Serviciul Resurse Umane, efectuează recrutări în perioada 14.05.2021-24.05.2021, pentru Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti şi instituţiile de învăţământ din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, care formează specialişti, potrivit nevoilor M.A.I., conform actelor normative în vigoare.

Candidaţii care doresc să participe la examenele de admitere în una din instituţiile de învăţământ sus-menţionate, trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de actele normative incidente printre care:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului

în care participă la concursul de admitere;

 1. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 2. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 3. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 4. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de

infracţiuni;

 1. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul

individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

 1. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 2. să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale:
 3. inexistenţa tatuajelor ori a elementelor ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate, pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 4. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 5. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Pentru admiterea în instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe locurile rezervate MAI, candidaţii trebuie să îndeplinească, după caz, şi criteriile specifice de recrutare prevăzute de acestea.

Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la lit. d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare psihologică şi medicală, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat, care va fi depusă fie la unitatea de recrutare, fie la instituţia de învăţământ după caz.

Verificarea îndeplinirii criteriului prevăzut la lit. m) se realizează cu ocazia examinării medicale.

Suplimentar, candidaţii la Academia Naţională de Informaţii trebuie să îndeplinească inclusiv criteriile de recrutare şi selecţionare mediatizate prin oferta publică de şcolarizare a Serviciului Român de Informaţii, care este disponibilă la adresa http://animv.ro/licenta.

De la condiţiile de înscriere stabilite menţionate mai sus nu se admit derogări.

În situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după ce vor fi declaraţi „admis” la instituţiile de învăţământ superior, vor achita contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat.

Cifrele de şcolarizare aprobate pentru sesiunea 2021 pot fi consultate pe site-ul IPJ Suceava.

Relaţii suplimentare se pot obţine accesând site-ul I.P.J. Suceava, http://sv.politiaromana. ro, secţiunea Carieră – Admitere mai-iulie 2021.

 

 

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *